FREE DELIVERY: When You Spend Over £45

About Rhiannon Art

About Rhiannon

After graduating with a degree in Psychology from Cardiff University in June 2010, Rhiannon decided to build a career for herself as an artist, working from her studio in Ciliau Aeron, near Aberaeron. Now living in Cardiff Bay, Rhiannon sells her original artwork all over the world and uses her designs to produce various products such as cards, coasters, placemats, prints and lots more.

Using her vivid imagination and vibrant colours, various sceneries are painted with a fresh and modern twist. She mixes reality with fantasy to create magical worlds. Rhiannon hopes that her work makes people feel happy, whilst helping to add a splash of colour to homes all over the world. 

In 2020, Rhiannon Art celebrated 10 years! Looking back, some of Rhiannon’s highlights include painting ‘Enfys the Snowdog’ in 2017 to raise money for Ty Hafan, driving her VW Caddy ‘Sblash’ around the country and painting large murals with school children all over Wales.

In December 2020, Rhiannon was recognised as one of the 'WalesOnline 35 Under 35: top young business and professional women in Wales 2020'. Rhiannon worked hard to adapt her business during the lockdown and operates mainly online now, developing her website regularly. 

Skipping forward to 2023, Rhiannon now drives the most colourful Audi in town called Jazzy and is busy looking after her 1 year old daughter. She continues to work with schools and is always bringing out colourful and exciting new products for everyone to enjoy. 

Rhiannon would like to thank her family, friends and customers for their continued support. 

~

Gwybodaeth am Rhiannon

Ar ôl graddio mewn Seicoleg o Brifysgol Caerdydd yn 2010, penderfynodd Rhiannon greu gyrfa i’w hun fel arlunydd, yn gweithio o’i stiwdio yng Nghiliau Aeron, ger Aberaeron. Mae hi bellach yn byw ym Mae Caerdydd, ac yn gwerthu ei darluniau gwreiddiol dros y byd. Defnyddia ei chynlluniau i greu cynhyrchion amyrwiol megis cardiau, costeri, matiau bwrdd, printiadau a llawer mwy.

Gan ddefnyddio ei dychymyg bywiog a lliwiau llachar, mae Rhiannon yn peintio golygfeydd mewn ffordd ffres a modern, gan greu bydoedd hudol drwy gymysgu realiti a ffantasi. Mae hi’n gobeithio bod ei gwaith yn gwneud i bobl deimlo’n hapus ac yn helpu i ychwanegu sblash o liw mewn cartrefi ledled y byd. 

Yn 2020, wnaeth Rhiannon Art ddathlu 10 mlynedd ers ei sefydlu! O edrych yn ôl, rhai o uchafbwyntiau Rhiannon fyddai peintio ‘Enfys y Ci Eira’ yn 2017 i godi arian i Ty Hafan, gyrru ei VW Caddy ‘Sblash’ o gwmpas y wlad a pheintio murluniau lliwgar gyda phlant ysgolion ledled Cymru.

Yn Rhagfyr 2020, wnaeth Rhiannon ymddangos ar restr 'Wales Online' 35 menyw busnes o dan 35 sydd yn gwneud eu marc mewn busnes.' Newyddion da ar ôl gorfod dioddef misoedd anodd dros y cyfnod clo. Mae Rhiannon nawr yn rhedeg ei busnes yn bennaf arlein ac yn datbygu ei gwefan yn gyson. 

Erbyn 2023, mae Rhiannon yn gyrru Awdi lliwgar o'r enw Jazzy ac yn treilio ei hamser yn gofalu ar ôl ei merch fach 1 oed. Mae hi dal yn creu murluniau lliwgar gyda ysgolion ac yn brysur yn creu cynhyrchion newydd a chyffrous i bawb cael eu mwynhau. 


Hoffai Rhiannon ddiolch i’w theulu, ffrindiau a’i chwsmeriaid am eu cefnogaeth di-ddiwedd. Learn more about Rhiannon Art...

Dysgwch fwy am Rhiannon Art...


Best art portfolio under 25yrs in the Urdd Eisteddfod, 2011

Best SAA waterscape and seascape category, 2011

Young Tourism Person of the Year for South East Wales

WalesOnline 35 Under 35: Top young business and professional women in Wales 2020